Ogólne warunki (CGC)

Ostatnia aktualizacja: luty 2021

Uwaga: W przypadku nieścisłości i/lub rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi niniejszych ogólnych warunków umowy (CGC), obowiązuje wersja angielska. Tłumaczenie na język polski służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma wartości prawnej. Akceptując niniejsze OW, klient automatycznie akceptuje warunki wyrażone w oryginalnym tekście angielskim. 

1 Zakres zastosowania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWG”) mają zastosowanie do wszystkich dokumentów negocjacyjnych zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego SBW (dalej z osobna „Sklep internetowy”).

W przypadku produktów w sklepie internetowym oznaczonych słowem „używane”, oprócz niniejszych OWH, obowiązują ogólne warunki zakupu w celu odsprzedaży (CGA).

Zegarki Stefano Braga zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w dowolnym momencie. Wersja niniejszych OWU obowiązująca w chwili złożenia zamówienia ma wartość normatywną. Ta wersja nie może być zmieniona jednostronnie. Wszelkie warunki klienta, które odbiegają od niniejszych OWH lub są z nimi sprzeczne, nie są uznawane.

Oferta produktów i usług udostępniona w sklepie internetowym (dalej „Oferta”) jest ważna tak długo, jak długo produkt znajduje się w wyszukiwarce sklepu internetowego i/lub jest dostępny w magazynie.

2 Informacje

2.1 Produkty i ceny

Zdjęcia produktów ujawnione w reklamach, w broszurach, w sklepie internetowym itp. pełnią funkcję ilustracyjną i nie są wiążące.

Wszystkie ceny sprzedaży publikowane w sklepie internetowym są cenami końcowymi, które obejmują koszty opakowania i wysyłki w opublikowanym czasie dostawy. Jeżeli Klient złoży zamówienie w miejscu zamieszkania za granicą i nie jest zarejestrowany w szwajcarskim rejestrze VAT, Klient, jako importer produktów dostarczanych przez zegarki Stefano Braga, jest dłużnikiem podatku importowego oraz wszelkich ceł. Klient upoważnia i zleca zegarki Stefano Braga do wykonania zgłoszenia celnego dostarczonych produktów w imieniu i na rzecz Klienta. Klienci zapłacą oczekiwane cła importowe swoim urzędom celnym.

Zegarki Stefano Braga zastrzegają sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów i usług w dowolnym momencie. Cena podana w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia jest decydująca dla zawarcia umowy kupna.

2.2 Dostępność i czas dostawy

Zegarki Stefano Braga przywiązuje szczególną wagę i zaangażowanie w publikowanie informacji o dostępności i czasie dostawy oraz zobowiązuje się do wskazywania ich w sklepie internetowym w sposób jak najbardziej dokładny i aktualny. Jednak ze względu na problemy związane z produkcją i dostawami mogą wystąpić opóźnienia w dostawach zegarków Stefano Braga lub powiązanych z nimi dealerów. Wszystkie informacje dotyczące dostępności i terminów dostaw są zatem bez gwarancji i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.

3 Zawarcie umowy

Produkty i ceny publikowane w sklepie internetowym obowiązują jako oferta. Oferta ta jest jednak zawsze pod warunkiem braku dostawy lub błędnego wskazania ceny, co powoduje rozwiązanie umowy.

Umowa sprzedaży produktów lub usług zegarków Stefano Braga kończy się w przypadku zegarków Stefano Braga z chwilą złożenia przez klienta zamówienia online, w jednym z oddziałów, telefonicznie lub e-mailem (dalej „Umowa sprzedaży”).

W przypadku produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę umowa zawierana jest bezpośrednio między Sprzedawcą a Klientem podczas składania zamówienia online, w jednym z oddziałów, telefonicznie lub e-mailem. Zegarki Stefano Braga jedynie pośredniczą w tych zakupach. W tym przypadku zegarki Stefano Braga zawsze działają jedynie jako pośrednik i usługodawca dla Sprzedawcy, ale nigdy nie są stroną umowy sprzedaży.

Klient może wyraźnie zobaczyć zarówno w sklepie internetowym, jak i na fakturze, kto jest dostawcą lub wykonawcą zakupu (np. zegarki Stefano Braga lub Sprzedawca).

W przypadku składania zamówienia online Klient otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia i wysłane na wskazany przez niego adres e-mail. To potwierdzenie nie gwarantuje, że produkt może być rzeczywiście dostarczony. Po prostu informuje klienta, że zamówienie wpłynęło do sklepu i że umowa z zegarkami Stefano Braga (lub ze Sprzedawcą) została zawarta, pod warunkiem możliwości dostawy i prawidłowego wskazania ceny.

4 Czas dostawy

Wraz z potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje wstępny termin dostawy lub kontaktuje się osobiście w celu uzgodnienia spersonalizowanego terminu dostawy.

W przypadku opóźnień w dostawie zegarków Stefano Braga (odp. Sprzedawcy), klient ma prawo do odstąpienia od umowy (za wyjątkiem zamówień specjalnych) począwszy od trzydziestego dnia kalendarzowego od pierwotnie ustalonego terminu dostawy. W tym przypadku zegarki Stefano Braga rekompensują klientowi wszystkie wpłacone już kwoty. Dalsze roszczenia wobec zegarków Stefano Braga (odp. Sprzedawcy) nie są możliwe.

5 Dostawa / Odbiór w oddziale

Adres dostawy musi być osiągalny i dostępny dla ciężarówki. W przeciwnym razie klient pokryje wszelkie dodatkowe koszty.

Jeżeli klient nie wywiąże się z obowiązku przyjęcia produktu w ustalonym terminie dostawy, zegarki Stefano Braga (lub Sprzedawca) ma prawo rozwiązać (odstąpić) umowę z klientem i obciążyć klienta kosztami dostawy poniesionych oraz wszelkich odpisów aktualizujących.

Jeżeli klient nie wywiąże się z obowiązku odbioru produktu w oddziale w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od wcześniej ustalonego terminu odbioru, zegarki Stefano Braga ma prawo do rozwiązania (anulowania) umowy.

6 Wymóg weryfikacji

Klient ma obowiązek niezwłocznego i dokładnego sprawdzenia zgodności, kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń dostawy dostarczonych lub odebranych produktów.

W przypadku przesyłki pocztowej wszelkie uszkodzenia transportowe muszą być wskazane w liście przewozowym.

Uszkodzenia transportowe, nieprawidłowe lub niekompletne dostawy, również dla wszystkich produktów i usług Sprzedawcy, należy zgłaszać firmie Stefano Bragawatches w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu odbioru lub dostawy. Klient jest świadomy, że zgłoszenia tego należy dokonać za pośrednictwem swojego konta klienta w sklepie internetowym, w punkcie „Zwroty i gwarancja”. Klient nie jest upoważniony do uruchamiania produktu tego typu i musi przechowywać go w oryginalnym opakowaniu. Klient zobowiązuje się postępować zgodnie z instrukcjami procedury zwrotu, które znajduje na swoim koncie klienta w punkcie „Zwroty i gwarancja”.

7 Gwarancja

7.1 Postanowienia podstawowe

Zegarki Stefano Braga (odp. Sprzedawca) gwarantuje brak wad zamówionego produktu przez cztery lata (obowiązuje informacja o prawie gwarancyjnym) od daty dostawy lub odbioru. Okres gwarancji trwa bez względu na świadczenie usługi gwarancyjnej. Zegarki Stefano Braga (odp. Sprzedawca) mogą wybrać gwarancję z:

– bezpłatną naprawą (pierwotny okres gwarancji jest kontynuowany na wszystkie produkty);

– częściową lub całkowitą wymianą na równoważny używany/naprawiany produkt (w przypadku wymiany w pierwszym roku gwarancji, pierwotny okres gwarancji trwa, w przypadku wymiany w drugim/trzecim/czwartym roku gwarancji okres gwarancji wynosi 1/ 2/3 rok (lata) od daty wymiany);

– wymianą na nowy produkt zegarków Stefano Braga (nowy 4-letni okres gwarancji od daty wymiany);

– kredytem równym cenie z dnia zakupu (co najwyżej cena sprzedaży w momencie złożenia zamówienia);

Zegarki Stefano Braga (odp. Sprzedawca) wyłączają z gwarancji wszystkie części podlegające zużyciu, takie jak baterie, paski i znaki spowodowane użytkowaniem. Ponadto obowiązują warunki odpowiedzialności zgodnie z punktem 8.

Podczas rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego zegarki Stefano Braga (lub Sprzedawca) może, według uznania, dostarczyć klientowi urządzenie zastępcze (z rezerwą). Odbywa się to pod warunkiem (opóźnienia), niezależnie od tego, czy jest to faktycznie sprawa gwarancyjna. W związku z tym klient przejmuje własność produktu zastępczego tylko wtedy, gdy wniosek gwarancyjny zostanie potwierdzony przez zegarki Stefano Braga (odp. Sprzedawcy). W przypadku odmowy świadczenia tej usługi przez zegarki Stefano Braga (odp. Sprzedawcy), klient może zakupić urządzenie zastępcze w cenie tego ostatniego w momencie transmisji lub zobowiązuje się do jego zwrotu na własny koszt.

Wszelkie dalsze ustawowe postanowienia dotyczące rękojmi są wyłączone.

7.2 Dodatkowe postanowienia dotyczące towarów używanych

Inne postanowienia dotyczą wszystkich produktów oznaczonych w sklepie internetowym marką „Jak nowy + Przetestowany”, „Używany + Przetestowany”. W takich przypadkach są to modele demonstracyjne/ekspozycyjne lub produkty naprawiane z niewielkimi wadami optycznymi. Z tego powodu cena sprzedaży jest niższa niż w przypadku innych produktów. Wady optyczne są wyłączone z usług gwarancyjnych i są wskazane w szczegółach produktu. Produkty te objęte są również gwarancją na okres ograniczony do jednego roku.

Kupując jeden z tych produktów klient ma świadomość, że jest to produkt używany.

8 Odpowiedzialność i wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność jest zorientowana zgodnie z obowiązującymi i obowiązującymi przepisami prawa. Zegarki Stefano Braga nie ponosi odpowiedzialności za (i) drobne zaniedbania, (ii) bezpośrednie, pośrednie, wtórne szkody i utratę zarobków, (iii) niezrealizowane oszczędności, (iv) szkody spowodowane opóźnieniami w dostawie, a także (v) za wszystkie działania i zaniechania personelu pomocniczego zegarków Stefano Braga, zarówno umownych, jak i pozaumownych. Ponadto zegarki Stefano Braga (odp. Sprzedawca) nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z następujących przyczyn:

Zegarki Stefano Braga lub Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w następujących przypadkach:

– przechowywania, regulacji lub niewłaściwego, bezumownego lub nielegalnego użytkowania produktów;

– wstawienią niekompatybilnych części zamiennych lub akcesoriów (np. baterii);

– braku konserwacji i/lub niewłaściwej modyfikacji lub naprawy produktów przez klienta lub osoby trzecie;

– siły wyższej, zwłaszcza uszkodzenia w wyniku żywiołów, wilgoci, upadku, uderzenia itp., za których winy nie można przypisać zegarkom Stefano Braga, a także przepisom organu prawnego.

9 Płatność

9.1 Metody płatności

Wszystkie prośby o płatność za produkty i usługi zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego są wysyłane do klienta przez zegarki Stefano Braga. W momencie zawarcia umowy kupna Sprzedawca przekazuje na Stefano Braga cały kredyt płatności wynikający z umowy kupna między Sprzedawcą a klientem. Klient potwierdza ten przelew i jest zobowiązany do dokonywania wszystkich płatności wyłącznie na zegarki Stefano Braga.

Płatności należy dokonywać w walucie ustalonej w sklepie internetowym.

Płatność gotówką jest możliwa tylko w przypadku odbioru w oddziale

Klienci mogą skorzystać z metod płatności wymienionych w sklepie internetowym w zakładce „Sposoby płatności”.

Aktualne stawki znajdują się w zakładce „Metody płatności” i są szczegółowo pokazane podczas procesu składania zamówienia.

W przypadku płatności kartą kredytową opłata pobierana jest natychmiast po złożeniu zamówienia.

W przypadku przedpłaty dostawa następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Produkty magazynu centralnego zegarków Stefano Braga są zarezerwowane do końca terminu płatności, co najmniej 40 dni kalendarzowych. Dotyczy to również produktów zamawianych z zewnątrz, które są przetwarzane i wysyłane za pośrednictwem magazynu zegarków Stefano Braga. Produkty dostarczane bezpośrednio przez zewnętrznych sprzedawców lub dystrybutorów są zamawiane dopiero po dokonaniu płatności.

10 Modyfikacja lub anulowanie zamówienia

Zamówienia są wiążące, a Klient zobowiązany jest do akceptacji ich produktów i usług. Zegarki Stefano Braga (odp. Sprzedawca) mogą, według własnego uznania, zaakceptować wszelkie zmiany lub anulowania zamówień i zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta opłatą za niedogodności w wysokości 20% wartości anulowanego zamówienia, co najmniej CHF 60.– , a także ewentualnej amortyzacji produktów od momentu złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji zamówienia zostanie ujawniona całkowita lub częściowa niemożność dostawy, o której mowa w pkt 3, klient jest niezwłocznie informowany o tym e-mailem. Jeśli klient dokonał już płatności, cała kwota jest zwracana. Jeżeli płatność jeszcze nie nastąpiła, klient jest zwolniony z obowiązku zapłaty. Dalsze roszczenia w przypadku opóźnienia lub braku dostawy są wykluczone.

11 Zwrot towaru bez wad

Zgodnie z przepisami o prawie odstąpienia zegarki Stefano Braga przyznaje prawo odstąpienia zamówionych produktów w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych. W przypadku produktów Sprzedawców jest to maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty dostawy lub odbioru.

Klient wyraża zgodę na zażądanie Biletu od zegarków Stefano Braga pocztą elektroniczną, z którego otrzyma kod umożliwiający jego zwrot zgodnie z instrukcją (patrz informacje dotyczące zwrotu). Produkty i wszystkie akcesoria muszą być odpowiednio zapakowane w oryginalne opakowanie. Produkty uszkodzone nie są przyjmowane, a wszelkie związane z tym koszty obciążają klienta.

Jeśli klienci skorzystają z prawa do odstąpienia od umowy, zegarki Stefano Braga zwrócą pełną cenę zakupu. Zwroty ceł i ceł dokonanych przez klienta są wykluczone.

W odniesieniu do wszelkich zwrotów produktów, których odprawa celna była w imieniu klienta, ten ostatni upoważnia i instruuje zegarki Stefano Braga do zgłaszania produktów zwróconych na eksport oraz do żądania zwrotu szwajcarskich opłat celnych. Jeśli klient odwoła się do swojego prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z powyższymi warunkami, zegarki Stefano Braga zobowiązuje się do zwrotu całej sumy ceny zakupu.

W tym kontekście klienci zapewniają Stefano Braga, że informacje i lista zwracanych produktów są kompletne i poprawne na podstawie paragonu zwrotnego wygenerowanego przez klienta w procesie zwrotu, a przesyłka zwrotna faktycznie zawiera produkty wskazane na potwierdzeniu zwrotu. Klienci zwalniają zegarki Stefano Braga z wszelkich roszczeń osób trzecich, które odnoszą się do niekompletnej lub nieprawidłowej deklaracji celnej od klientów. Zegarki Stefano Braga mają prawo do weryfikacji informacji przekazanych przez swoich klientów w kontekście wyrywkowych kontroli.

12 Naprawa pogwarancyjna

Koszty naprawy produktów nieobjętych gwarancją ponosi Klient, o którym mowa w pkt. 7. Jeżeli rzeczy nie wykazują widocznych wad lub wada nie jest objęta gwarancją, o której mowa w pkt. 7, Zegarki Stefano Braga (lub Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami weryfikacji wady wraz z kosztami wysyłki.

13 Dodatkowe postanowienia

13.1 Niepodlegające cesji zwroty

Zwroty, których nie można przypisać klientowi lub których nie można dostarczyć, są przechowywane przez sześć miesięcy przez zegarki Stefano Braga (lub Sprzedawcy), a następnie usuwane.

13.2 Nieodebrane lub niedostarczone towary objęte gwarancją

Jeżeli w wyniku wykonania usługi gwarancyjnej, o której mowa w pkt. 7, towar nie zostanie odebrany przez klienta w ciągu sześciu miesięcy od wysłania zawiadomienia o odstąpieniu lub nie będzie można go dostarczyć w tym terminie, Zegarki Stefano Braga mają prawo do użycia go i przystąpienia do utylizacji.

13.3 Ochrona danych

Do modyfikacji danych osobowych przez Zegarki Stefano Braga obowiązuje Polityka Prywatności.

13.4 Częściowa nieważność

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWU okaże się nieważne lub nieskuteczne, każde inne postanowienie i klauzula niniejszych OWU zachowa pełną moc i skuteczność.

13.5 Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Wszystkie stosunki prawne pomiędzy Zegarkami Stefano Braga (lub Sprzedawcą) a klientem podlegają szwajcarskiemu prawu materialnemu. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

Obowiązują wyłącznie następujące jurysdykcje.

W przypadku wszelkich reklamacji wynikających z umów sprzedaży, w których stroną umowy jest Zegarki Stefano Braga:

– sądem właściwym dla powództw konsumenckich jest Zurych.

 

14 Informacja o prawach autorskich

Wszelkie prawa do niniejszych OWH, nazwane wszystkimi prawami autorskimi, należą do Zegarków Stefano Braga

Jakiekolwiek powielanie, ujawnianie lub dalsze wykorzystywanie jest absolutnie zabronione i może być zaakceptowane tylko po wyraźnej pisemnej zgodzie Zegarków Stefano Braga. W przypadku naruszenia tego zamówienia Zegarki Stefano Braga zastrzega sobie prawo do postępowania legalnymi kanałami